Spring naar content

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Klantaccount
Artikel 4 – Aanbod Partners
Artikel 5 – Bestelling en levering
Artikel 6 – Vergoeding en betaling
Artikel 7 – Herroepingsrecht en verplichtingen Klant
Artikel 8 – Informatie en gebruik gegevens
Artikel 9 – Diversen
Artikel 10 – Toepasselijk recht

Artikel 1 – Definities

 1. NL Actief: de vereniging NL Actief, ingeschreven onder KvK-nummer 40220225 en kantoorhoudende te Arnhem.
 2. Webshop: NL Actief.nl en iedere andere door NL Actief aangewezen website en/of applicatie waarop door Partners Producten aan Klant worden aangeboden.
 3. Partner(s): een derde partij, niet zijnde NL Actief, maar andere rechts- of natuurlijk persoon die via de Webshop producten aan Klant aanbiedt.
 4. Klant: iedere bezoeker van de Webshop die overgaat tot de aanschaf van een product.
 5. Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Partner en/of NL Actief een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een product via de Webshop.
 6. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 7. Partner Voorwaarden: de algemene voorwaarden die door Partner zijn opgesteld en worden gebruikt, welke voorwaarden tevens van toepassing zijn op de Koopovereenkomst en (per Partner) te raadplegen zijn op de websites van de onderstaande organisaties:

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de bestelling en de koop van producten bij NL Actief en/of een Partner via de Webshop.
 2. Iedere Klant die een bestelling plaatst van een product dat door een Partner wordt aangeboden in de Webshop aanvaardt tevens de toepasselijkheid van de Partner Voorwaarden die door de betreffende Partner worden gehanteerd.
 3. Bij tegenstrijdigheden tussen deze Algemene Voorwaarden en de Partner Voorwaarden prevaleren deze Algemene Voorwaarden.
 4. Van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden en/of de Partner Voorwaarden kan enkel schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 5. De Algemene Voorwaarden en Partner Voorwaarden zijn van toepassing op zowel Klanten die als consumenten kunnen worden aangemerkt, als Klanten die als zakelijke klanten kunnen worden aangemerkt.
 6. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden – alsook de Partner Voorwaarden – opgenomen, worden eveneens bedongen ten behoeve van de door NL Actief ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen de Partner(s)).
 7. NL Actief en Partner hebben het recht deze Algemene Voorwaarden of de Partner Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze in de Webshop zijn gepubliceerd. Indien een Klant nadien een bestelling plaatst voor een product zoals aangeboden door een Partner, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde voorwaarden.

Artikel 3 – Klantaccount

 1. De Klant dient tenminste 18 jaar oud te zijn en bereikbaar per e-mail.
 2. NL Actief is te allen tijde gerechtigd om bepaalde bestellingen voor artikelen niet te verwerken dan wel daar voorwaarden aan te verbinden.
 3. De Klant is zelf verantwoordelijk, wanneer deze een klantaccount heeft bij NL Actief, voor het gebruik dat van zijn gebruikersnaam en wachtwoord wordt gemaakt. NL Actief raadt de Klant dan ook aan om een uniek wachtwoord te gebruiken en dit wachtwoord zorgvuldig geheim te houden.
 4. De Klant is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn eventuele klantaccount.
 5. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in zijn eigen klantaccount.

Artikel 4 – Aanbod Partners

 1. De Klant erkent dat wanneer de Klant een product bestelt dat wordt aangeboden door een Partner, de Koopovereenkomst tot stand komt tussen Klant en Partner (de derde partij die het product/ de producten via de Webshop te koop aanbiedt) en dat NL Actief geen partij bij deze overeenkomst is en/of wordt. Enkel wanneer de Webshop vermeldt NL Actief het product zelf aanbiedt, komt er ten aanzien van dat product (tevens) een Koopovereenkomst tot stand met NL Actief. 
 2. Bij vragen en/of klachten over de door de Klant aangeschafte producten van Partners, dient de Klant zich te allen tijde rechtstreeks te wenden tot de betreffende Partner. De Klant erkent dat hij/zij in deze gevallen geen beroep kan doen op NL Actief en NL Actief op geen enkele wijze aansprakelijk is, inclusief maar niet beperkt tot eventuele ondeugdelijkheid van het aangeschafte product.
 3. Bij vragen en/of klachten over producten die de Klant rechtstreeks afneemt van NL Actief en waarbij met NL Actief een Koopovereenkomst tot stand komt, dienen gericht te worden aan én worden afgehandeld door NL Actief. 

Artikel 5 – Bestelling en levering

 1. Een Klant kan via de Webshop bij NL Actief een bestelling plaatsen voor een product dat door een Partner of NL Actief zelf wordt aangeboden.
 2. De Klant ontvangt na afronding van de bestelling van NL Actief of rechtstreekst via de Partner een bevestiging.
 3. Partner en/of NL Actief is gerechtigd om een geplaatste (en eventueel o.b.v. lid 2 bevestigde) bestelling eenzijdig te annuleren onder retourneren door NL Actief van betaalde bedrag voor het betreffende product.
 4. De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, nadat de Klant al hetgeen de Klant aan de Partner en/of NL Actief ter zake van de betreffende bestelling verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 6 – Vergoeding en betaling

 1. De Klant is de koopprijs van het via de Webshop aangekochte product verschuldigd aan NL Actief en is niet van zijn betalingsverplichting gekweten door een (eventuele) rechtstreekse betaling aan de Partner. Betaling door de Klant kan uitsluitend plaatsvinden aan NL Actief.
 2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door NL Actief is gewezen op de te late betaling en NL Actief de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagentermijn, over het nog verschuldigde bedrag een vertragingsrente en/of administratiekosten verschuldigd, alsmede de incassokosten, onverminderd de bevoegdheid van NL Actief om de daadwerkelijk gemaakte buitenrechtelijke incassokosten te vorderen.
 3. Partner heeft onherroepelijk het recht aan NL Actief verleend om in naam van NL Actief en met uitsluiting van de Partner de incassorechten uit te oefenen die voortvloeien uit de Koopovereenkomst tussen de Klant en de Partner.

Artikel 7 – Herroepingsrecht en verplichtingen Klant

 1. Iedere Klant (zakelijk en particulier) kan een Koopovereenkomst gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant het product heeft ontvangen.
 2. Als de Klant gebruik maakt van dit herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping, de retourbutton in de Webshop of op andere ondubbelzinnige wijze aan NL Actief en/of Partner.
 3. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 2 bedoelde melding, zendt de Klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) NL Actief of Partner. De Klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 4. De Klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking en conform de door NL Actief of de Partner verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 5. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.
 6. De Klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 7. Indien de Klant reeds een bedrag betaald heeft, zal NL Actief of de Partner dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van het product, terugbetalen.
 8. Retourkosten komen niet voor vergoeding in aanmerking en blijven voor rekening van de Klant. Voor een Klant, die als zakelijke klant kan worden aangemerkt, geldt dat de verzendkomsten van het product aan de Klant (eveneens) niet voor vergoeding in aanmerking komen. 
 9. Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 10. De Klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 9.

Artikel 8 – Informatie en gebruik gegevens

 1. Klant zal zijn e-mail zorgvuldig in de gaten houden zodat Klant tijdig kennis kan nemen van door NL Actief en/of de Partner aan Klant verzonden informatie.
 2. NL Actief is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.
 3. Klant verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat zijn NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer tevens aan derden (waaronder de Partner) worden verstrekt voor zover deze nodig zijn om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst/de bestelling of als de Klant hiervoor toestemming heeft gegeven. Deze derden zijn uitsluitend gerechtigd gebruik te maken van de gegevens van de Klant voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het afhandelen en uitvoeren van de Koopovereenkomst/de bestelling of wanneer de Klant voor het gebruik van de gegevens toestemming heeft gegeven.

Artikel 9 – Diversen

 1. NL Actief is gerechtigd om bepaalde privileges te beperken, niet toe te kennen of in te trekken dan wel het gebruik van het klantaccount te blokkeren of de mogelijkheid om via NL Actief producten te bestellen, te ontzeggen of te beperken, afhankelijk van het handelsverleden van een Klant; dit uitsluitend ter beoordeling van NL Actief.
 2. Wanneer door NL Actief gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden of de Partner Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen.
 3. Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, de Partner Voorwaarden en/of van de procedureregels in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door NL Actief vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling, zo veel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
 4. NL Actief is te allen tijde gerechtigd om de functionaliteiten ten behoeve van het aanbod van producten via de Webshop niet langer ter beschikking te stellen.

Artikel 10 – Toepasselijk recht

 1. Op een Koopovereenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Algemene verkoopvoorwaarden d.d. 6 mei 2020