Spring naar content

Privacyverklaring & disclaimer

NL Actief is de branchevereniging van de erkende en ondernemende sport- en beweegbedrijven in Nederland. Op deze pagina vindt je uitleg over hoe wij met je persoonsgegevens omgaan (Privacyverklaring) en een Disclaimer over het gebruik van onze website(s).

Deze Privacyverklaring en Disclaimer zijn van toepassing op (het gebruik van) alle externe (reclame-)uitingen van NL Actief, waaronder de uitingen via de door NL Actief geëxploiteerde websites zoals nlactief.nl, nederlandwordtweerfit.nl en alle overige websites van NL Actief die verwijzen naar deze pagina, maar ook op de door NL Actief verstuurde elektronische nieuwsbrieven.

Disclaimer

Via de websites en andere uitingen informeert NL Actief lezer en gebruikers van de diensten van NL Actief. Voor zover deze uitingen onderwerpen betreffen die algemene informatie of advies bevatten, dan is deze informatie door ons met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. NL Actief aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid en onvolledigheid van de aangeboden informatie of adviezen. Het is de ontvanger/lezer van door NL Actief verspreide informatie niet toegestaan deze te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van NL Actief.

Privacyverklaring

NL Actief hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. NL Actief houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy en verdeeld naar relevante groepen van personen waar wij een relatie mee onderhouden;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze op grond van de AVG nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als NL Actief zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Leden

Persoonsgegevens van leden worden door NL Actief verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden;
 • communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • het informeren d.m.v. nieuwsuitingen
 • de doelstellingen zoals opgenomen in de statuten van NL Actief;
 • het realiseren van ledenvoordelen, waarbij NL Actief zakelijke en/of persoonsgegevens van Leden kan delen met derden voor het (rechtstreeks) doen van commerciële aanbieden die verband houden met de onderneming die zij exploiteren door deze derden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • de overeengekomen opdracht, schriftelijke aanmelding Lidmaatschap en de gerechtvaardigde belangen van NL Actief.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan NL Actief de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • vestigingsnaam;
 • voornaam en achternaam;
 • adresgegevens;
 • geslacht;
 • (zakelijk) telefoonnummer;
 • (zakelijk) e-mailadres;
 • IP-adres;
 • bedrijfsgegevens (KvK, aanbod etc.);
 • betalingsgegevens.

Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan in ieder geval gedurende de looptijd van uw lidmaatschap.

Verwerking van persoonsgegevens van Opleiders

Persoonsgegevens van Opleiders, docenten worden door NL Actief verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden;
 • communicatie over de opleidingen;
 • het uitvoering geven aan of het uitgeven van een examen;
 • het informeren d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • de schriftelijke overeenkomst (convenant) en de gerechtvaardigde belangen van NL Actief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan NL Actief de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam en achternaam;
 • adresgegevens;
 • e-mailadres;
 • (zakelijk) telefoonnummer;
 • bedrijfsgegevens;
 • betalingsgegevens.

Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Verwerking van persoonsgegevens van Prospect, stakeholder-/lobbycontacten/kennispartners en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten/kennispartners en/of geïnteresseerden worden door NL Actief verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • mondelinge toestemming, online opgave, schriftelijk verzoek en/of en de gerechtvaardigde belangen van NL Actief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan NL Actief de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • bedrijfsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door NL Actief opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten/kennispartners en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van Geregistreerden

Persoonsgegevens van geregistreerden worden door NL Actief verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden;
 • communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
 • het informeren d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan NL Actief de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • diploma’s, ervaringsverklaring;
 • bedrijfsgegevens;
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • gegevens over uw activiteiten op onze website

Wij bewaren uw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken en niet langer dan wettelijk is toegestaan, in ieder geval gedurende de looptijd dat u geregistreerd staat in het register van NL Actief.

Verwerking van persoonsgegevens van Cursisten, docenten en examinatoren

Persoonsgegevens van Cursisten, docenten en examinatoren worden door NL Actief verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • administratieve doeleinden (examenorganisatie);
 • informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst;
 • mondelinge/schriftelijke toestemming, aanmelding via opleider;
 • de gerechtvaardigde belangen van NL Actief  

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan NL Actief de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • voornaam en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • behaalde diploma’s, ervaringsverklaring.

Uw persoonsgegevens worden door NL Actief opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) en niet langer dan wettelijk is toegestaan.

Verstrekking aan Derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit dienstbaar is aan uitvoering van de hierboven beschreven doelstellingen.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving;
 • het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of concrete afspraken hebben gemaakt omtrent het gebruik van de te verstrekken gegevens binnen de doelstellingen waarvoor wij deze gegevens hebben verkregen.

Met deze partijen maken wij afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden buiten deze doelstellingen, indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

NL Actief bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

NL Actief neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van NL Actief maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door NL Actief verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met NL Actief.

Cookies

Onze websites maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan de website naar uw computer wordt gestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren en kunnen niet geweigerd worden.

Met analytische en/of trackingcookies kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat u in het verleden heeft gedaan. NL Actief gebruikt op enkele websites dergelijke cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden, om een volgend bezoek aan de websites makkelijker te maken en/of om uw gebruik van onze websites te analyseren. Bij het bezoeken van websites waarop dergelijke cookies actief zijn, krijgt (en heeft) u de keuze om deze te accepteren of te weigeren.

U kunt het gebruik van cookies ook (automatisch) weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van onze websites kunt benutten. Door gebruik te maken van onze websites geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door o.a. Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hier omschreven.

Enkele van onze websites maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Ook Google Analytics maakt gebruik van “cookies”. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de websites gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Meer informatie over wat Google met uw gegevens doet, is terug te vinden op https://policies.google.com/privacy.  

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Wijzigingen

NL Actief behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit privacy policy te allen tijde te wijzigen.

Contactgegevens

NL Actief
Postbus 275
6710 BG  EDE
E-mail info@nlactief.nl
Tel. 085-4869100