Spring naar content

Laat u 23 mei informeren over nieuwe bestuursmodel NL Actief

NL Actief heeft zich in de loop van de jaren op organisatorisch en bestuurlijk gebied verder ontwikkeld. De diversiteit van de aangesloten bedrijven is vergroot en fitness wordt steeds meer onderdeel van oplossingen voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken waar het gaat om bewegen, gezondheid en vitaliteit.

Het is logisch dat veranderingen in de samenleving en in onze branche zich ook vertalen naar NL Actief. De naamswijziging naar NL Actief in 2018 is daar een sprekend voorbeeld van. De naam straalt uit waar we als branche voor staan: een fit en vitaal Nederland. We zetten nu de volgende stap: een nieuwe bestuursstructuur. Het bestuur heeft het besluit genomen om met een Raad van Toezicht te gaan werken, in plaats van een bestuur. Tegelijkertijd komen er vakgroepen, waarin leden maximaal invloed kunnen uitoefenen op de vereniging NL Actief. Deze wijziging van het bestuursmodel is als onderdeel van het meerjarenbeleidsplan van NL Actief tijdens de najaarsvergadering van de ALV in 2019 unaniem door de leden goedgekeurd.

Met het nieuwe bestuursmodel kunnen we nog beter inspelen op de kansen voor onze sector en de positie van fitness en een gezonde leefstijl in de samenleving. NL Actief ziet haar leden graag als een krachtig en innovatief collectief met wie de branchevereniging in co-creatie vooroploopt als het gaat om sociaal-maatschappelijke innovatie en vernieuwing. We hebben de ambitie om door te groeien naar 6 miljoen fitnessconsumenten in de toekomst. Dat lukt alleen als we op brede schaal aansluiting vinden bij andere domeinen, zoals bijvoorbeeld de zorgsector. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht zal dan ook niet de afspiegeling van de branche leidend zijn, maar kennis, netwerk, bestuurlijke ervaring en ondernemerschap in innovatie. We hebben ons in dit traject laten begeleiden door bijzonder hoogleraar Sport & Recht en jurist Marjan Olfers.

In de Algemene Ledenvergadering willen we de nieuwe structuur verder formaliseren door nieuwe statuten aan onze leden voor te leggen. In navolging op eerdere gesprekken met een klankbordgroep met ondernemers, wil het bestuur alle leden de mogelijkheid geven om zich verder te laten informeren.

Daarom vindt er op maandag 23 mei van 13.00-14.30 uur een belangrijke online informatiebijeenkomst plaats voor alle leden van NL Actief, over de stappen die tot dusver zijn gezet. Hier kunt u vragen stellen en reageren op de plannen die er zijn. Aanmelden hiervoor kan door het sturen van een mail naar k.vanuitert@nlactief.nl

Tijdens de voorjaarsvergadering op vrijdag 24 juni zullen de statuten op de agenda staan. De planning is om in het najaar de nieuwe Raad van Toezicht te installeren. Hopelijk zien wij u dan ook.