Spring naar content
Home COVID-19

coVID-19

Er komen veel vragen binnen over COVID-19 en het  Protocol Verantwoord Sporten in de Fitnessbranche. Wij proberen deze vragen zoveel mogelijk te beantwoorden via deze pagina. Deze pagina is voor iedereen beschikbaar en zullen wij regelmatig updaten en aanvullen met informatie.

Op het afgeschermde deel van ‘Mijn NL Actief’ staat voor onze leden nog veel meer nuttige informatie. Zij vinden hier adviezen en voorbeeldbrieven over allerlei zaken, zoals corona, arbeidszaken en juridische vraagstukken. Daarnaast zijn op deze pagina diverse downloads en kortingscodes voor de webshop te vinden.

Indien je hier vragen over hebt of indien je geïnteresseerd bent in het NL Actief lidmaatschap, kun je een mail sturen naar info@nlactief.nl.

Inhoud

De uitbraak van het coronavirus en de ingrijpende maatregelen die de regering heeft genomen, hebben grote impact op ons land. We zullen met elkaar moeten proberen om de prachtige sportinfrastructuur overeind te houden. Als NL Actief informeren we onze leden en branchegenoten zo goed mogelijk en voorzien we ze van advies op basis van onze experts en kennispartners. Neem gerust contact met ons op, zodat we weten aan welke informatie u behoefte heeft.

Definitief Protocol Verantwoord Sporten Fitness

Ede 30 juni 2020 – Het definitieve protocol Verantwoord Sporten Fitness is vandaag weer aangepast. Wij hebben ervoor gekozen om het protocol definitief te maken op basis van de informatie van de overheid die op dit moment beschikbaar is. De informatie van de overheid over versoepeling (of eventueel aanscherping) van de Corona-maatregelen verandert echter regelmatig en kan effect hebben op de maatregelen in dit protocol. We zullen de impact van deze veranderingen op de branche inschatten en de branche, leden en geregistreerden blijven informeren over de relevante wijzigingen.

protocol verantwoord sporten fitness

Openstellingsregister

Op 1 juli heeft NL Actief een openstellingsregister voor haar sector gelanceerd. De fitnessclubs mogen vanaf die dag hun deuren weer openen. In dit openbare register worden de aanbieders opgenomen die volgens het protocol ‘verantwoord sporten voor de fitnessbranche’ werken. De fitnessbranche is de eerste sector met zo’n register.

Het openstellingsregister is openbaar, zodat consumenten kunnen zien waar ze weer veilig en verantwoord kunnen sporten. Voor de Veiligheidsregio’s biedt het register een overzicht van welke centra en aanbieders met ingang van 1 juli weer open zijn en veilig werken volgens het protocol. Het register staat open voor alle 4.000 fitnesscentra, sportscholen en PT-studio’s, ook de locaties die nog niet bij ons zijn aangesloten.

Meer informatie staat HIER

Veel gestelde vragen (FAQ) over het protocol

Er komen veel vragen binnen over het protocol en wij proberen deze zoveel mogelijk te beantwoorden via onze FAQ pagina. Deze pagina zullen wij regelmatig updaten en aanvullen met informatie.

Steunmaatregelingen voor fitnessondernemers

Het kabinet heeft direct na het afkondigen van de verstrekkende corona-maatregelen de weken erna een pakket aan noodmaatregelen gepresenteerd om de situatie voor ondernemers, zoals in de fitness, iets dragelijker te maken. Dit pakket aan maatregelen wordt continu aangepast en uitgebreid. Voor de meest actuele regelingen, voorwaarden en antwoorden op vragen verwijzen wij naar het ‘Coronaloket’ van de Kamer van Koophandel op https://www.kvk.nl/corona/ en het overzicht aan actuele regelingen voor ondernemers op: https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/.

De Kamer van Koophandel heeft tevens een eenvoudige tool gelanceerd om na te gaan voor welke regelingen ondernemers in aanmerking komen. Deze ‘Regelingencheck’ kun je zeer eenvoudig hier doen: https://www.kvk.nl/corona/regelingencheck/?step=isondernemer.

De (huidige) maatregelen zien onder meer op: financiële tegemoetkomingen (zoals de NOW en de TOGS), financierings- en kredietregelingen (zoals staatsgaranties, uitstel op bankaflossingen en kredietfaciliteiten) en belastingmaatregelen (zoals uitstel en lagere rentes). Op de voornoemde website van de KVK zijn alle voorwaarden en eisen terug te vinden, maar ook op de site van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen

NOW 2.0 kan vanaf maandag 6 juli worden aangevraagd

Werkgevers die in aanmerking willen komen voor de tweede tranche van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 2.0) kunnen vanaf maandag 6 juli een aanvraag indienen bij UWV.
De regeling NOW 2.0 is bedoeld om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden in deze moeilijke tijd. Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van vier maanden tussen 1 juni en 1 oktober 2020, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden juni tot en met september, op voorwaarde dat ze hun personeel gewoon doorbetalen. Die tegemoetkoming is maximaal 90 procent bij een omzetverlies van 100 procent en evenredig minder bij een lager omzetverlies. 

Wat zijn de belangrijkste (extra) wijzigingen?

  • Verlenging NOW tot 1 oktober 2020 (aanvragen moet voor 1 september 2020).
  • Er komen wijzigingen om seizoensbedrijven en hun werknemers beter tegemoet te komen.
  • Een bedrijf dat dit jaar van de NOW-regeling gebruik maakt, mag over 2020 geen dividend of bonussen uitkeren.
  • De opslag op de loonkosten gaat van 30% naar 40%.
  • De korting op de subsidie bij bedrijfseconomisch ontslag blij, maar gaat van 150% naar 100% van de loonsom. Bedrijven die 20 of meer werknemers willen ontslaan, moeten de vakbonden hierbij betrekken. Gebeurt dit niet, dan kunnen bedrijven 5% gekort worden op het totale subsidiebedrag.
  • Werkgevers worden verplicht hun werknemers te stimuleren om aan om- en bijscholing te doen.

Meer informatie staat hier: https://www.kvk.nl/corona/now-regeling-tegemoetkoming-in-loonkosten/

en in de nieuwsbrief van MKB staan de laatste wijzigingen: MKB nieuwsbrief coronamaatregelen 31 juli 2020

Noodpakket 3.0

Uit diverse berichten blijkt dat het kabinet dicht bij een overeenstemming is over het Noodpakket 3.0, dat op 1 oktober ingaat en snel zal worden gepresenteerd. Het derde pakket wordt verlengd tot aan de zomer van volgend jaar. NL Actief is al enige tijd in gesprek met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over een vervolg op de steunpakketten voor de fitness dat we cruciaal achten voor onze branche. Verlenging van de steun is onderdeel van onze inzet in de gesprekken met EZK. In die gesprekken krijgt EZK ook inzicht waar de huidige maatregelen onvoldoende aansluiten op de branche. Denk hierbij aan de eis van 30% omzetverlies bij de TVL, terwijl de kosten van de fitnessonderneming (de kapitaalintensiviteit) in onze branche veelal hoger liggen dan 70% van de omzet. Het is de vraag of het noodpakket 3.0 op dit punt voldoende aansluit bij de behoefte vanuit de branche. Wij zullen hierop  blijven aandringen bij het ministerie en houden u op de hoogte.

Update steunmaatregelen (18 september 2020)

Het kabinet heeft overeenstemming bereikt over het Noodpakket 3.0 dat op 1 oktober ingaat. Op basis van het nieuwe pakket worden de NOW, Tozo en de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB verlengd tot en met juni 2021. Gedurende de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021 worden deze regelingen stapsgewijs afgebouwd en aangescherpt. Dit steun- en herstelpakket is dan ook bedoeld om bedrijven de ruimte te geven om zich voor te bereiden op de nieuwe toekomst en beter te kunnen inspelen op de nieuwe economische situatie.

NL Actief heeft gepleit voor een langere doorloopperiode. Echter, uitzicht op een aanvullend steunpakket voor sec de fitnessbranche is er niet. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is van mening dat het Noodpakket 3.0 zo is opgezet, dat dit voldoende uitkomst moet bieden voor bedrijven in onze sector.

Ook de TVL-regeling (Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB) wordt met drie keer drie maanden verlengd tot en met 30 juni 2021. MKB-ondernemers (maximaal 250 werknemers) kunnen – bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) – in aanmerking komen voor een belastingvrije tegemoetkoming om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Voor het eerste tijdvak (1 oktober t/m 31 december 2020 ) geldt de huidige voorwaarde van minimaal 30% omzetverlies door de coronacrisis. Voor het tweede tijdvak (1 januari t/m 31 maart 2021) wordt de omzetdervingsgrens verhoogd naar 40% en voor het derde tijdvak (1 april t/m 30 juni 2021) wordt de grens op 45% omzetverlies gesteld. Het percentage van de vaste kosten dat via de TVL wordt vergoed, blijft 50%. Het maximale subsidiebedrag wordt verhoogd naar €90.000 per drie maanden.

In de fitnessbranche wordt nog amper gebruik gemaakt van de TVL-regeling. Slechts één op de tien ondernemers heeft een aanvraag ingediend. Dat is in feite merkwaardig, omdat het businessmodel van fitnessclubs voor 80% bestaat uit vaste lasten. Denk daarbij aan kosten voor huur pand, huur apparatuur, licentiekosten, energiekosten en loonkosten. We blijven dus oproepen om de TVL aan te vragen als u hiervoor in aanmerking komt, want de échte klap voor onze sector moet nog komen. Veel clubs hebben hun leden gevraagd om toch de maandelijkse abonnementskosten te blijven betalen, ook al waren ze noodgedwongen gesloten. Gelukkig hebben veel consumenten dat gedaan. Veel clubs hebben aangegeven dat ze die loyaliteit gaan compenseren. De abonnementskosten voor de ruim drie maanden dat ze gesloten zijn geweest, verrekenen ze in diverse varianten het komende jaar. Dus de opbrengst uit abonnementen voor de periode april-juni is in feite een soort achtergestelde lening van consumenten aan de fitnessclubs.

Dit unieke businessmodel van de sector heeft een belemmerend effect op de aanvragen voor de TVL. Een van de voorwaarden om voor de TVL in aanmerking te komen, is dat de ondernemer de omzetdaling administratief moet kunnen aantonen. Dat lijkt in onze branche moeilijk, omdat veel ondernemers de 30% drempel van omzetderving nu administratief nog niet kunnen aantonen. We raden u dan ook met klem aan om in gesprek te gaan uw boekhouder of accountant over de TVL.

Overzicht steunmaatregelingen

TOGS
(gesloten)
Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren
TVL
(opvolger TOGS)
Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB
TOZO 1
(gesloten)
Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (tot 1 juni 2020).
TOZO 2Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (tot 1 oktober 2020)
NOW 1.0 (gesloten)Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (tot 1 juni 2020).
NOW 2.0Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (tot 1 oktober 2020). Aanvragen moet voor 1 september 2020!
BMKB-CBorgstelling MKB-Kredieten. Denk aan een nieuw overbruggingskrediet of een rekening-courant krediet.
KKCKleine Kredieten Corona garantieregeling
GOGarantie Ondernemingsfinanciering. Staatsgarantie op (middel)grote leningen  

Webshop

Onze webshop is online. Via onze webshop bestel je eenvoudig diverse corona-producten, zoals de banner, posters en stickers etc.

Crisisnummers

De overheid heeft een landelijk crisisnummer geopend voor alle vragen over het coronavirus: tel. 0800-1351. Dit nummer is dagelijks bereikbaar tussen 08:00 en 20:00. Inmiddels heeft EZK ook een speciaal nummer voor ondernemers met vragen: tel. 0800-2117. Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen.

uw centrum registreren en opgenomen worden in ons openstellingsregister!

Vragen?

Wordt jouw vraag hierboven niet beantwoord? Stel je vragen telefonisch (085-4869100) of direct hieronder.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.