Spring naar content
20 september

Lage btw-tarief gaat van 6% naar 9%

Het kabinet gaat het lage btw-tarief verhogen van 6% naar 9%, ondanks alle bezwaren die ook vanuit NL Actief zijn aangevoerd. Tijdens de ALV van 29 juni jl. hebben we u de uitkomsten gepresenteerd van een onderzoek naar de effecten van de btw verhoging van 6% naar 9%. Dit rapport kunt u HIER vinden.  

Wat houdt het onderzoek in?

Om de effecten van deze maatregel goed in kaart te brengen, hebben verschillende branches onderzoek laten verrichten naar de effecten in hun branche. We hebben besloten om dat onderzoek ook te laten verrichten en hebben budget vrijgemaakt. Het onderzoek van economisch onderzoeksbureau Decisio geeft ons een goed beeld waar de maatregel de branche precies (of het meest) gaat raken en hiermee voeden we ook de lobby van MKB Nederland tegen deze maatregel. Zoals gezegd, maakt de maatregel onderdeel uit van een breder pakket. Het onderzoek brengt ook in kaart waar compenserende effecten vandaan kunnen komen, zoals een verlaging van de inkomstenbelasting.  

Wat heeft het onderzoek opgeleverd?

 • Het onderzoek laat zien dat het doorberekenen van de btw verhoging in de prijs van fitness mogelijk gaat leiden tot een afname van het aantal mensen dat aan fitness doet (afname van 36.000 t.o.v. 2,9 miljoen leden) en tot minder werkgelegenheid in de fitness.
 • Het verlagen van de inkomstenbelasting leidt tot meer koopkracht. Meer koopkracht kan leiden tot meer mensen die gaan fitnessen. Deze maatregel compenseert aan de ene kant het negatieve effect van de btw verhoging. Aan de andere kant is dit effect later zichtbaar dan het effect van de btw verhoging.
 • Het rapport laat ook zien dat de btw verhoging een nadelig effect kan hebben op het bedrijfsresultaat van fitnesscentra. Het gevolg kan zijn dat fitnesscentra met een kleinere winstmarge in de rode cijfers terecht kunnen komen. Omdat het om een tijdelijk effect gaat, is het moeilijk te voorspellen wat uiteindelijk de impact is op de continuïteit van met name de kleinere fitnesscentra. Veel hangt af van de reserves waarover zij beschikken. 
 • Het rapport berekent tot slot wat de gezondheidseffecten van sport en bewegen, en specifiek fitness, zijn voor de maatschappij. Denk hierbij aan arbeidsproductiviteit, ziekteverzuim, levensverwachting, ziektekosten, ziektelast (ofwel kwaliteit van leven) en sportblessures. Als er meer mensen stoppen met fitnessen kwantificeert het rapport deze effecten, waaruit blijkt dat de toename van de kosten per jaar op korte termijn kunnen variëren tussen de 50 miljoen en 240 miljoen euro.De verhoging van de btw geldt per 1 januari 2019. Het is van belang dat ondernemers zich in 2018 al voorbereiden op de tariefsverhoging.

Het nieuwe tarief heeft impact op:

 • de administratie;
 • de prijzen van goederen en diensten;
 • de facturatie en btw-aangifte bij de jaarovergang. 

Betalingen in 2018 tegen 6%-tarief

Vindt een prestatie in 2019 plaats, maar is de betaling in 2018 voldaan? Dan geldt hiervoor het 6%-tarief. Denk hierbij bijvoorbeeld aan concert- of seizoenkaarten die in 2018 worden betaald, terwijl de evenementen pas in 2019 plaatsvinden of aan het lidmaatschap van een fitnesscentrum dat in 2018 wordt afgesloten, maar doorloopt in 2019. Pas voor betalingen vanaf 1 januari 2019 geldt het 9%-tarief.

Wijziging opgenomen in Belastingplan 2019

Het kabinet heeft de wijziging van het btw-tarief opgenomen in het Belastingplan 2019. Dit plan is op Prinsjesdag 2018 openbaar gemaakt. De verhoging van het btw-tarief maakt onderdeel uit van een breder pakket maatregelen. De inkomstenbelasting gaat naar beneden om het effect van de btw-verhoging te compenseren. Uiteindelijk zullen de meeste mensen er financieel dus niet op achteruit gaan.
Inmiddels zijn afgelopen dinsdag de compenserende maatregelen duidelijk geworden:

 • Zo zal er, om ondernemers tegemoet te komen, per 2020 structureel € 100 miljoen beschikbaar gesteld worden voor het mkb;
 • Het tarief van box 2 voor de directeur-grootaandeelhouder gaat minder ver omhoog dan gepland  (26,9% ipv 28,5%);
 • De koopkracht van burgers wordt verder verbeterd door de inkomstenbelasting te verlagen zoals hierboven al beschreven;
 • Loondoorbetaling bij ziekte: dit najaar zal minister Koolmees van SZW met voorstellen komen om lasten en risico’s van loondoorbetaling bij ziekte, voor met name het mkb, te beperken. In de begroting van het ministerie staat dan ook opgenomen dat het kabinet (kleine) werkgevers wil ontlasten op het gebied van ziekte, zonder de instroom in de arbeidsongeschiktheidsregelingen te laten oplopen. Voor MKB Nederland en VNO-NCW is van belang dat er een goed alternatief voor loondoorbetaling komt, zodat (kleine) werkgevers ook daadwerkelijk een lastenverlichting zullen ervaren;
 • Het inkorten van de premiedifferentiatie WGA van 10 naar 5 jaar is 1 jaar uitgesteld. 

Andere maatregelen van het belastingplan:

Kleine ondernemersregeling

De kleine ondernemersregeling (KOR) wordt per 1 januari 2020 gemoderniseerd. Er komt een facultatieve omzet gerelateerde vrijstellingsregeling (OVOB) voor alle ondernemers, ongeacht de rechtsvorm. Anders dan de KOR, die een korting geeft op de aan de Belastingdienst af te dragen btw, is de OVOB een vrijstellingsregeling. Is de omzet lager dan 20.000 euro per jaar en kiest de ondernemer voor de regeling, dan factureert hij geen btw. Daar staat tegenover dat hij geen btw-voordruk mag aftrekken.

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2018

U kunt een eerste overzicht van de plannen voor het komende jaar, lopende zaken en het economisch beeld zoals deze op Prinsjesdag 2018 door het kabinet bekend zijn gemaakt nalezen in de nieuwsbrief van het MKB. U kunt deze HIER downloaden.